The project was approved for co-financing under the public tender for the establishment or updating of electronic commerce in small and medium-sized enterprises (SMEs) in the period 2017-2018 “E-BUSINESS 2017-2018”

The public tender for the selection of the project is partly financed by the European Union from the European Regional Development Fund (ERDF). The public tender for the selection of the project will be carried out under the “Operational Program for the Implementation of the European Cohesion Policy for the period 2014-2020”, priority axis “Strengthening the International Competitiveness of SMEs”; priority investment “Development and Implementation of New Business Models for SMEs, in particular with regard to internationalisation”; specific objective of “strengthening the international competitiveness of SMEs”.

NAME OF THE PROJECT: Arbis B2B in B2C sistem

www.eu-skladi.si

*******

Operacija je odobrena v sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

NAZIV OPERACIJE: Arbis B2B in B2C sistem

www.eu-skladi.si